اپیزود نودم: چون به خلوت می روند

ریاکاری صفتی ست که خیلی از آدم ها دچارش هستند ولی چندان به عنوان یک صفت ناپسندیده بهش نگاه نمی کنند. این اپیزود درباره ریاکاری ست. سری هم در ادبیات فارسی می چرخانیم و رابطه اش با ریاکاری را بررسی می کنیم.

*

حامی مالی این اپیزود:

خشکبارتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90- چون به خلوت می روند