اپیزود سی و نهم: راز صادق هدایت

همراه دکتر بهنام اوحدی – روانپزشک و روان در مانگر- می خواهیم پرده از راز صادق هدایت ،مرد مرموز ادبیات فارسی برداریم. به طنزنوشته هایش نگاهی بیاندازیم و از همه مهمتر نیمرخ روانی اش را توصیف کنیم.

حامی مالی این اپیزود:  مجموعه خنیاگر

 

39- راز صادق هدایت (طنزافزار دوم)