اپیزود سی و یکم: ایرانی به پا خیز و نیش بگشای

طبق آمارهای جهانی، ایران جزء غمگین ترین و عصبانی ترین کشورهای جهانه.این آمارها رو بررسی می کنیم و به این می پردازیم که طنزپردازان چه وضعیتی در بین مردم عصبانی دارند.

حامی مالی این اپیزود آژانس تبلیغاتی ادوایزد

31- ایرانی به پا خیز و نیش بگشای